Biedru uzņemšana un izslēgšana

Par Biedrības biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Biedrības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Biedrības biedru. Jaunu biedru uzņemšana notiek uz rakstiska pieteikuma pamata:

  • fiziskai personai ir jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums;
  • Latvijas Republikā reģistrētai juridiskai personai jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija;
  • ārvalstīs reģistrētai juridiska personai jāiesniedz Biedrības Valdei rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti.

Pieteikuma formu nosaka Valde.


Biedru tiesības un pienākumi

Biedrības biedriem ir tiesības:

  • piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētiem Valdē statūtos noteiktajā kārtībā;
  • iesniegt priekšlikumus Valdei, atklāti izteikt un aizstāvēt savu viedokli par Biedrības darbību, mērķi un uzdevumiem, apspriest Biedrības praktiskās darbības jautājumus;
  • saņemt jebkuru informāciju par Biedrības darbību un sniegt informāciju Biedrības biedriem;
  • brīvi izstāties no Biedrības biedru sastāva, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

Biedrības biedriem ir pienākums:

  • ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces, Valdes un Valdes priekšsēdētāja lēmumus; regulāri maksāt biedra naudu;
  • ar savu darbību sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu;
  • nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā.