06.09.2013

ZREA uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu

Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/121/125 ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) ar 2013.gada 1.septembri uzsāk ieviest Eiropas Sociālā fonda projektu (ESF) „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē”.

Līguma mērķis ir sekmēt Eiropas Sociālā fonda 1.5..2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, nodrošinot Projekta īstenošanu.

Projekta Mērķis: uzlabot dalībnieku kapacitāti, zināšanas finansējuma apguvei projektu izstrādē un vadībā, stiprināt to sadarbības, lēmumu pieņemšanas spējas, rezultātā izstrādājot priekšlikumus elektromobiļu pielietojumam un to uzlādes infrastruktūras plānošanā pašvaldībās, sasniedzot efektīvāku līdzdalību Zemgales pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Mērķa grupa: ZREA un tās sadarbības partneru biedri, darbinieki. Netieši: citu NVO biedri, pašvaldības, iedzīvotāji.

Sadarbības partneri: „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” (veicina ilgtspējīgu, darbības vietā izmešus neradošu, mobilitāti paplašinoša transporta attīstību) un biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (atbalsta Zemgales NVO sektora attīstību un nodrošina aktuālu atbalstu biedrību un nodibinājumu darbībai).

Plānotās aktivitātes var iedalīt vairākos posmos:

1.posms – dalībnieku apmācība: augsti kvalificētu apmācību ekspertu vadībā septembra mēnesī tiks apgūtas tēmas par „ES struktūrfondu u.c. ārvalstu finansējuma piesaistes iespējām” un par „Projektu izstrādi un vadību”. Šī gada novembrī tiks apgūtas tēmas par „Augsta snieguma komandu” un par „Laika menedžmentu organizāciju vadībā”.

2.posms – Piesaistīts eksperts veiks Zemgales reģiona pašvaldību un to institūciju aptauju par to esošo auto parkiem un auto pielietojumu dienesta vajadzībām, lai izstrādātu priekšlikumus ektromobiļu pielietojumam un to uzlādes infrastruktūras plānošanai (no 2013.g. oktobra – 2014.g. jūn.).

3.posms Sadarbības tīkla izveide, iesaistot dažādas NVO, ka pārstāv sabiedrisko pakalpojumu jomu (ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumi), lai skaidrotu elektromobiļu uzlādes pakalpojuma nodrošināšanas iespējas un ieguvumus(2013.g. nov., 2014.g.janv. un marts), rezultātā izveidojot interneta karti , kur atzīmētas potenciālās elektromobiļu uzlādes vietas (2014.g. marts – 2014.g.jūn.).

4.posms – pieredzes apmaiņa ar Igaunijas un Lietuvas nozares ekspertiem par elektromobilitātes plānošanu un attīstību (2014.g. apr. un maijs)

5.posms - sabiedrības informēšana par projekta rezultātiem, t.sk., elektromobiļu un to uzlādes demonstrēšana semināros Jēkabpilī un Jelgavā (2014.g. jūn.)

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabotas Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras ZREA, Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības (BIMAB) un Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centra (ZNVOAC) darbinieku un biedru kapacitāte un zināšanas ES un citu ārvalstu finansējuma apguvei projektu izstrādē un vadībā, stiprinātas biedru savstarpējās sadarbības, pārvaldības un lēmumu pieņemšanas spējas. Tiks izstrādāti priekšlikumi inovatīvam pakalpojuma modelim Zemgalē – elektromobiļu uzlādes infrastruktūras plānošanā un elektromobiļu pielietojumam pašvaldībās, kā arī tiks izstrādāta elektromobiļu uzlādes punktu karte Zemgalei. Tādejādi iegūtās zināšanas tiks pielietotas praksē – izstrādājot jaunus projektu pieteikumus ES vai citu ārvalstu finansējuma apguvei, kā arī tiks veicināta biedrību efektīvāka līdzdalību Zemgales reģiona pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā un enerģētikas un atjaunojamo energo resursu attīstības plānošanas jomā.

Kopējais plānotais projekta budžets: LVL 18 787,44.

Projektu īstenos: Zemgalē 10 mēnešus.

92,07% no Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.